เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) 455 views

ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer

 

ลักษณะงาน ::

  1. จัดทำ ควบคุม และขออนุมัติ Quotation New Model โดยออกเป็นเอกสาร New Part แจ้งลูกค้าและภายในองค์กรทราบ
  2. จัดทำเอกสารรายงานส่ง President “Sale Report” ในทุกๆ วัน
  3. กำกับดูแลระบบโดยรับเอกสาร Purchase Order (PO) จากลูกค้าและแจ้งไปหน่วยงาน (PC) เพื่อทราบและดำเนินการ
  4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ไข
  5. ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย และจัดทำ Budget
  6. จัดทำสรุปข้อมูล ความพึงพอใจลูกค้า และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

-.„เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

-.„วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

„-.มีประสบการณ์การทำงานในสายงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี

„-.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

„-.สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

„-.ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

„-.สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติดีสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดีเยี่ยม

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Contact Us