หัวหน้าฝ่ายกฏหมายและนิติกรรม ระดับ 7-8 422 views

ชื่อตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม ระดับ 7-8

 

ลักษณะงาน ::

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติกำกับดูแลการจัดทำสัญญาและการทำธุรกรรมทางกฎหมายต่าง ๆ ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย การติดตามหนี้ และการฟ้องร้องคดี การบังคับคดี การเป็นทนายความว่าความในนามของสภากาชาดไทย รวมทั้งดำเนินการเรื่องของการทำพินัยกรรม การจัดการทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งลักษณะงานต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญการพิเศษเป็นผู้ปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
   1. ควบคุมการจัดทำสัญญา และการต่ออายุสัญญาต่าง ๆ โดยการ   ตรวจสอบ และให้คำเสนอแนะร่างสัญญาต่าง ๆ ของนิติกรให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา
   2. กำกับดูแลการทำธุรกรรมทางกฎหมายต่าง ๆ โดยการติดตามผลการทำธุรกรรมและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่นิติกร ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในนามสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เป็นการทำ     นิติกรรมที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อผลประโยชน์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย เพื่อให้การทำธุรกรรมทางกฎหมายเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
   3. ควบคุมการทวงถามหนี้ โดยการตรวจสอบหนังสือทวงถามหนี้ที่นิติกรร่างนำเสนอ ติดตามผลการทวงหนี้และจำนวนผู้เช่าที่ไม่ชำระหนี้ เพื่อให้มีจำนวนผู้เช่าที่ค้างชำระหนี้น้อยที่สุด
   4. ตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจที่นิติกรจัดทำ และนำเสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา รวมถึงประสานงานการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ สามารถดำเนินธุรกรรมทางกฎหมายได้ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
   5. กำกับดูแลการฟ้องร้องคดี โดยการรับเป็นผู้รับมอบอำนาจ ในการฟ้องร้องคดี ติดตามตรวจสอบการดำเนินคดีและการว่าความของนิติกร ดำเนินการฟ้องร้องและดำเนินการว่าความโดยเป็นทนายความในนามของสภากาชาดไทยด้วยตนเอง เพื่อให้การดำเนินคดีความต่าง ๆ ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   6. ควบคุมดูแลการบังคับคดี เช่น การนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิด
   7. ประกาศให้ผู้เช่าปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล การจับกุมผู้เช่านำส่งศาลตามหมายจับของศาล และการรับมอบสถานที่เช่าคืนจากผู้เช่าหรือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นต้น
   8. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริจาคที่ประสงค์จะทำพินัยกรรม พร้อมทั้งทำ
   9. ทะเบียนพินัยกรรม และเก็บรักษาพินัยกรรมเฉพาะฉบับที่ผู้ทำพินัยกรรมยังไม่ถึงแก่กรรม ตลอดจนร่วมกับคณะกรรมการเปิดพินัยกรรม ทำการเบิกและเปิดพินัยกรรมเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่กรรม และควบคุมดูแลการจัดการทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม
   10. ควบคุมงานกรมธรรม์ประกันภัย โดยการติดตามและตรวจสอบ
   11. เงื่อนไข        กรมธรรม์ประกันภัยของอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รวมถึงติดตามการชำระเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของการประกันภัยทรัพย์สินต่าง ๆ ในครอบครอง
   12. จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีของงานที่รับผิดชอบ
   13. เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
 • เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหาร
 • กองหนุน
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และมีใบอนุญาต
 • ประกอบวิชาชีพทนายความ
 • หากมีความรู้ความสามารถในฐานะผู้บริหารด้านกฎหมายมาแล้ว     ไม่น้อยกว่า 4 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • การรับสมัครผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหาร   งานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-22564078-80 ต่อ 22 กำหนดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 • เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน
  2. 2 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จำนวน 1 ฉบับ
  7. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript
  8. of Records) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนา
  10. ทะเบียนสมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  11. ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
  12. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปจำนวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
  2. ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร
  3. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
  4. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน/เวลา และสถานที่สอบ
 •                              สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 และทางhttp://property.redcross.or.th

 • วิธีการสอบคัดเลือก
   1.              สอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง      (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามลักษณะงานเพื่อประเมิน     ความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัคร

 • เกณฑ์การตัดสิน(สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
   1. ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

 • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
   1. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน

 • การบรรจุและแต่งตั้งโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประสบการณ์และระดับที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ   ตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
   1. ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้

 • สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เช่น
  1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
  3. สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. สวัสดิการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
  5. สวัสดิการสมัครกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
  6. การได้รับเหรียญกาชาดสดุดี เมื่อปฏิบัติงานครบเกณฑ์ที่กำหนด

   

   

  ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2562

  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category กฎหมาย
 • Full Address 1873 ถ.พระราม4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • ติดต่อคุณ หทัยพร ตันวรรณรักษ์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10330
 • โทรศัพท์ 022564078-80 ต่อ 22
 • Email pao_micro@yahoo.com
Connect with us
Contact Us