หัวหน้างานแผนกผลิต (Production Leader) 394 views

ชื่อตำแหน่ง :: หัวหน้างานแผนกผลิต (Production Leader)

 

ลักษณะงาน ::

1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต นโยบายของบริษัทฯและข้อกำหนดของลูกค้า
2. ควบคุม ดูแลและฝึกอบรมพนักงานในแผนก ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
3. ดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ เครื่องจักร / อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไร (Productivity up)
5. ควบคุมค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นในกระบวนการผลิต (Control Cost down)
6. ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ (KPI)
7. วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต
8. สนับสนุนงานใหม่ที่เข้ามาทำการทดลอง เพื่อเพิ่มผลกำไร (New Model Trial)
9. จัดทำรายงานส่วนการผลิตของแต่ละเครื่องจักร เป็นประจำทุกเดือน
10. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

-.เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-.ปวช. – ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือมีประสบการณ์ด้าน Heat Treatment จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-.ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป
-.มีภาวะความเป็นผู้นำและผ่านการอบรมภาวะความเป็นผู้นำ มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาได้ดี
-.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
-.สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
-.สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Contact Us