สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นเป็นสถาบันชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านพลังงานชีวภาพ โดยเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านพลังงานระดับประเทศและระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนารวมถึงให้บริการวิชาการโดยมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในทุกแขนงสาขา อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพ ทั้งด้านพลังงานทดแทน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดหาพลังงาน เช่น Biogas, Biomass, Biodiesel และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการด้านพลังงานและด้านที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลกระทบจากพลังงาน รวมถึงให้บริการแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านพลังงานในทุกด้าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการภายใต้การกำกับของสถาบันฯ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร สัญญาจ้าง 1 ปี ในตำแหน่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิศวกรรมโยธา

 1. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้าหรือสาขาโยธา ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. สามารถจัดทำแบบทางวิศวกรรมได้
 4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 5. มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานในฐานะวิศวกร ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. สำรวจ และ จัดทำรายงาน ความเป็นไปได้โครงการติดตั้ง solar rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย
 2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่  E-mail Address: erdicmu.hr@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562   ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน โทร 053942007-9 ต่อ 211 , 09 35614629

 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
 • ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 • ใบรับรองการผ่านงาน
 • เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  17 พฤษภาคม 2562 ที่ www.erdi.cmu.ac.th

วิธีการคัดลือก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Slogan นึกถึงพลังงาน นึกถึง ERDI CMU
 • Full Address สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อคุณ กัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน
 • ที่อยู่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50100
 • โทรศัพท์ 053942007-9 ต่อ 211
 • Email kanchaporn99@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

1.   ผู้จัดการศูนย์ฯ         จำนวน 1 อัตรา
2.   วิศวกร                    จำนวน 2 อัตรา
3.   พนักงานขับรถ         จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน ::

ผู้จัดการศูนย์ฯ

 • บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม บังคับบัญชา ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิศวกร

 • บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
 • บังคับบัญชา ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานการผลิต การจำหน่าย การตรวจสอบ และการดูแลรักษา ของระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานขับรถ

 • ขับรถรับ-ส่งก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ระหว่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด และสถานีบริการ NGV ของ ปตท. อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามปริมาณที่กำหนด
 • ตรวจสภาพรถตาม Check List ก่อนออกปฏิบัติงาน
 • ขับรถในอัตราความเร็วที่กำหนด
 • ดูแลความสะอาดรถทั้งภายนอกภายใน
 • บันทึกข้อมูลปริมาณและเวลาที่จัดส่งก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้ลูกค้าลงนามรับสินค้าทุกครั้ง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ผู้จัดการศูนย์ฯ
  • เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรม
  • มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint , Sketch Up และ Auto Cad ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานนอกเวลาและทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  วิศวกร

  • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลหรือสาขาไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint , Sketch Up และ Auto Cad ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานนอกเวลาและทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  พนักงานขับรถ

   • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
   • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
   • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 3 หรือ 4

   กรณีผู้สมัครที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 3 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องไปดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นประเภท 4 (สำหรับขับรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย) ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคัดเลือก

   • มีประสบการณ์ในการขับรถพ่วง หรือรถสิบล้อ ประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 1  ปี และไม่มีประวัติอุบัติเหตุในการขับรถบรรทุก
   • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ในการขับรถ ไม่ตาบอดสีสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน
   • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
   • ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
   • สามารถทำงานนอกเวลาและทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
   • สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่  erdicmu.hr@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่  20  มีนาคม  2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณกัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน โทร 09 3561 4629

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๑.      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๒.      ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.      ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.      บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๕.      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
๖.       หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบขับขี่พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๗.     ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
๘.      ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 3 หรือ 4 เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ
๙.      เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 มีนาคม  2562 ที่ www.erdi.cmu.ac.th  

วิธีการคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Slogan นึกถึงพลังงาน นึกถึง ERDI CMU
 • Full Address สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อคุณ กัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน
 • ที่อยู่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50100
 • โทรศัพท์ 053942007-9 ต่อ 211
 • Email kanchaporn99@gmail.com
Connect with us
Contact Us