สถาบันพลังงาน มช. รับสมัครผู้จัดการศูนย์ฯ และวิศวกร ประจำ จ.ประจวบฯ ถึง 20 มี.ค 62 537 views

ชื่อตำแหน่ง ::

1.   ผู้จัดการศูนย์ฯ         จำนวน 1 อัตรา
2.   วิศวกร                    จำนวน 2 อัตรา
3.   พนักงานขับรถ         จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน ::

ผู้จัดการศูนย์ฯ

 • บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม บังคับบัญชา ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิศวกร

 • บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
 • บังคับบัญชา ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานการผลิต การจำหน่าย การตรวจสอบ และการดูแลรักษา ของระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานขับรถ

 • ขับรถรับ-ส่งก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ระหว่างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด และสถานีบริการ NGV ของ ปตท. อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามปริมาณที่กำหนด
 • ตรวจสภาพรถตาม Check List ก่อนออกปฏิบัติงาน
 • ขับรถในอัตราความเร็วที่กำหนด
 • ดูแลความสะอาดรถทั้งภายนอกภายใน
 • บันทึกข้อมูลปริมาณและเวลาที่จัดส่งก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้ลูกค้าลงนามรับสินค้าทุกครั้ง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ผู้จัดการศูนย์ฯ
  • เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรม
  • มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint , Sketch Up และ Auto Cad ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานนอกเวลาและทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  วิศวกร

  • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลหรือสาขาไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับภาคีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint , Sketch Up และ Auto Cad ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานนอกเวลาและทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  พนักงานขับรถ

   • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
   • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
   • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 3 หรือ 4

   กรณีผู้สมัครที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 3 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องไปดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดของใบอนุญาตเป็นประเภท 4 (สำหรับขับรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย) ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคัดเลือก

   • มีประสบการณ์ในการขับรถพ่วง หรือรถสิบล้อ ประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 1  ปี และไม่มีประวัติอุบัติเหตุในการขับรถบรรทุก
   • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ในการขับรถ ไม่ตาบอดสีสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน
   • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
   • ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
   • สามารถทำงานนอกเวลาและทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
   • สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่  erdicmu.hr@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่  20  มีนาคม  2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณกัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน โทร 09 3561 4629

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๑.      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๒.      ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.      ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.      บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๕.      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
๖.       หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบขับขี่พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๗.     ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
๘.      ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 3 หรือ 4 เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ
๙.      เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 มีนาคม  2562 ที่ www.erdi.cmu.ac.th  

วิธีการคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Slogan นึกถึงพลังงาน นึกถึง ERDI CMU
 • Full Address สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อคุณ กัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน
 • ที่อยู่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50100
 • โทรศัพท์ 053942007-9 ต่อ 211
 • Email kanchaporn99@gmail.com
Connect with us
Contact Us