ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา (ด่วน)

 

ลักษณะงาน ::

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  2.1 มีความสามารถทางด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี

  2.2 สามารถบันทึกภาพนิ่ง วีดิโอ พร้อมตัดต่อวีดิโอและใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

  2.3 สามารถออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์      ภาพ Infographic และใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

  2.4 สามารถเขียนบทวีดิทัศน์ได้

  2.5 อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • คุณสมบัติ 

  1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์              สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

  1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  1.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 022024417
 • Email chanais07@gmail.com
Connect with us
Contact Us