ชื่อตำแหน่ง ::

Sale Executive / พนักงานขาย

ลักษณะงาน ::

 • รับผิดชอบด้านงานขาย
 • จัดการยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อลูกค้า และประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 •  สัญชาติไทย
 • อายุ25 – 35 ปี
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี,บุคคลิกดี
 • สามารถเดินทางเพื่อติดต่อลูกค้าภายนอกได้ (มีรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ พรวลัญช์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ ถนนลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10230
 • โทรศัพท์ 0804936644
 • Email Plernarie@gmail.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน

 

ลักษณะงาน :: ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว/ภาษาจีนธุรกิจ
  (2) หากมีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาและประสบการณ์ด้านงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  (3) หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

(*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/14240 หรือแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • รหัสไปรษณีย์ 80160
 • โทรศัพท์ 075-673749
 • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 

ลักษณะงาน :: ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์/ปรสิต/ภูมิคุ้มกัน
  วิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/การแพทย์ชุมชน/บริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/ชีวสถิติ/กฎหมายวิชาชีพ/อณูชีววิทยา/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยโดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลักหรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์/ปรสิต/ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/การแพทย์ชุมชน/บริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/ชีวสถิติ/กฎหมายวิชาชีพ/อณูชีววิทยา/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ) และหากดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
  – มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์/ปริสิต/ภูมิคุ้มกัน
  วิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/การแพทย์ชุมชน/บริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/ชีวสถิติ/กฎหมายวิชาชีพ/อณูชีววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.wu.ac.th/th/news/14250 หรือแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • รหัสไปรษณีย์ 80160
 • โทรศัพท์ 075-673749
 • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

ลักษณะงาน :: ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • 1.1 ตำแหน่งอาจารย์ ด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาการบริหารกฎหมายสาธารณสุข/สาขานิติศาสตร์ที่ทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายสุขภาพ ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  1.2 ตำแหน่งอาจารย์ ด้านประเมินบำบัดโรค จำนวน 1 อัตรา
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาพยาบาลศาสตร์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/สาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์/ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์หรือการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) สามารถใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครได้
  หากมีประสบการณ์การทำงานหรือวิจัยด้านการประเมินบำบัดโรค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

(*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.wu.ac.th/th/news/14247 แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • รหัสไปรษณีย์ 80160
 • โทรศัพท์ 075-673749
 • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

 

ลักษณะงาน :: ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขากายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
  – มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  – มีความชำนาญทางกายภาพบบำบัดในสาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  – มีประสบการณ์การทำงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และ/หรือการสอนในสาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

 

(*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/14251 หรือแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • รหัสไปรษณีย์ 80160
 • โทรศัพท์ 075-673749
 • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ

 

ลักษณะงาน :: ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

ก. กรณีเป็นชาวไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/ศึกษาศาสตร์
– มีใบรับรองคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
– มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาและการวิจัย
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารหลักสูตร การสร้างหลักสูตร การฝึกอบรม

ข. กรณีเป็นชาวต่างชาติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีคุณวุฒิเฉพาะด้านในศาสตร์ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/การศึกษาด้านภาษาอังกฤษ/วรรณคดี/ภาษาศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
– มีใบรับรองคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
– มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา

(*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wu.ac.th/th/news/14258 หรือแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • รหัสไปรษณีย์ 80160
 • โทรศัพท์ 075-673749
 • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานธรุการ พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานทำความสะอาด คนขับรถ

 

 

ลักษณะงาน ::

 • ตำแหน่งธรุการดูแลงาน ด้านเอกสารระบบบัญชี และงานคอมพิวเตอร์
  – ดูแลความเรียบร้อยประจำสำนักงาน
  – ดูแลประสานงานเพื่อความเป็นระเบียบในบริษัทฯ
  – ต้อนรับผู้มาติดต่อบริษัทฯ
  – ทำงานตามที่ได้รับจากหัวหน้า
  – เวลาทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30 -17.30 น
  – เงินเดือนตามตกลง
  – สามารถเริ่มงานได้เลย
 • -หากพูดจีนกลาง และภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  – วุฒิ ปวช มัธยมปลาย ปวส ด้านบัญชี หรือสาขาคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ตามแต่พิจารณา
  – ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
  – หากมีประสบการณ์ผ่านงานด้านนี้มาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  – มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
  – ต้องขยัน ซื่อสัตย์ บุคลิกที่ดี
  – พูดภาษาอังกฤษ หรือจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  – หากมีรถ ของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ตำแหน่งพนักงานขับรถ ต้องการเพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  ตำแหน่งแม่บ้าน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพศหญิง สุขภาพแข็งแรง หากพูดภาษาจีน และทำอาหารได้จะดีมาก

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 70/342
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12120
 • โทรศัพท์ 0914154562
 • Email nong8999@yahoo.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

 • ตรวจสอบซ่อมบำรุง แก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
 • สามารถตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักร ประเภทตีเกลียวเส้นด้าย , เครื่องกรอเส้นด้าย
 • ปฏิบัติงาน จ-ส
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอจะพิจารณาพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ สุปรียา การสมวรรณ
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 216/1 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
 • จังหวัด สมุทรสาคร
 • รหัสไปรษณีย์ 74130
 • โทรศัพท์ 028100392-3
 • Email sctwisting@hotmail.co.th
Contact Us

บริษัท ล็อกอินโฮม จำกัด (LOGINHOME)
รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน ภาคเหนือ ภาคใต้.
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา ตาก นราธิวาส ยะลา
ปัตตานี สงขลา สตูล ภูเก็ต กระบี่.

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบชาย
– เริ่มทำงาน ตุลาคม 2560 บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส
– เพศชาย
– จบ ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
– มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

สนใจติดต่อสอบถาม
082-890 3532 คุณอาริส สุวรรณมาลี
086-4302953 คุณฟาเดีย สุวรรณมาลี
หรือส่งใบสมัครมาได้ที่
cttgroup1988@gmail.com
cttgroup.kik@gmail.com
arissuu1@gmail.com
ที่อยู่บริษัท
465,465/1 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 (บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ 082-890 3532 คุณอาริส สุวรรณมาลี 086-4302953 คุณฟาเดีย สุวรรณมาลี หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ cttgroup1988@gmail.com cttgroup.kik@gmail.com arissuu1@gmail.com
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 465,465/1 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 (บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส)
 • จังหวัด นราธิวาส
 • รหัสไปรษณีย์ 96000
 • โทรศัพท์ 082-890 3532
 • Email cttgroup.kik@gmail.com
Contact Us

บริษัท ล็อกอินโฮม จำกัด (LOGINHOME)
รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน ภาคเหนือ ภาคใต้.
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา ตาก นราธิวาส ยะลา
ปัตตานี สงขลา สตูล ภูเก็ต กระบี่.

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
– เริ่มทำงาน ตุลาคม 2560 บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส
– เพศชาย 1 อัตรา
– จบ ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้าง
– มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
– มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

สนใจติดต่อสอบถาม
082-890 3532 คุณอาริส สุวรรณมาลี
086-4302953 คุณฟาเดีย สุวรรณมาลี
หรือส่งใบสมัครมาได้ที่
cttgroup1988@gmail.com
cttgroup.kik@gmail.com
arissuu1@gmail.com
ที่อยู่บริษัท
465,465/1 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 (บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ 082-890 3532 คุณอาริส สุวรรณมาลี 086-4302953 คุณฟาเดีย สุวรรณมาลี หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ cttgroup1988@gmail.com cttgroup.kik@gmail.com arissuu1@gmail.com
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 465,465/1 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 (บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส)
 • จังหวัด นราธิวาส
 • รหัสไปรษณีย์ 96000
 • โทรศัพท์ 082-890 3532
 • Email cttgroup.kik@gmail.com
Contact Us

บริษัท ล็อกอินโฮม จำกัด (LOGINHOME)
รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน ภาคเหนือ ภาคใต้.
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา ตาก นราธิวาส ยะลา
ปัตตานี สงขลา สตูล ภูเก็ต กระบี่.

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวะกรโยธาชาย
– เพศชาย 1 อัตรา
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประการณ์ 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
– มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
– เริ่มทำงาน ตุลาคม 2560 บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส

สนใจติดต่อสอบถาม
082-890 3532 คุณอาริส สุวรรณมาลี
086-4302953 คุณฟาเดีย สุวรรณมาลี
หรือส่งใบสมัครมาได้ที่
cttgroup1988@gmail.com
cttgroup.kik@gmail.com
arissuu1@gmail.com

ที่อยู่บริษัท
465,465/1 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 (บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ 082-890 3532 คุณอาริส สุวรรณมาลี 086-4302953 คุณฟาเดีย สุวรรณมาลี หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ cttgroup1988@gmail.com cttgroup.kik@gmail.com arissuu1@gmail.com
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 465,465/1 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 (บริษัทอยู่ใกล้ รพ.นราธิวาส)
 • จังหวัด นราธิวาส
 • รหัสไปรษณีย์ 96000
 • โทรศัพท์ 082-890 3532
 • Email cttgroup.kik@gmail.com
Contact Us