รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 162 views

ชื่อตำแหน่ง :: ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

ลักษณะงาน ::

 • ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมโครงสร้าง บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง หรือวิศวกรรมขนส่ง) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกก่อนวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
 • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1) มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด หรือมีประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ (professional practice)
  2) มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาชีพ

 

(*** ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)

 

More Information

 • สาขาอาชีพ การศึกษา
 • ประเภทงาน งานราชการ
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ -
 • แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม 7.-ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา.pdf
 • สถานที่ปฏิบัติงาน นครศรีธรรมราช
 • เขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา
 • แผนที่ 9_2012081815270264324.JPG
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์ (ติดต่อนางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ 075-673749)
Only candidates can apply for this job.
Share this job
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
Information
 • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • รหัสไปรษณีย์ 80160
 • โทรศัพท์ 075-673749
 • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th
Connect with us