รับสมัครผู้ประเมินอิสระ (ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ) 104 views

ชื่อตำแหน่ง :: ผู้ประเมินอิสระ (ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ)

 

ลักษณะงาน :: สัญญาจ้างสำรวจ/ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

 • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลหรือคณะทำงาน ที่มีความรู้ในด้านการประเมินเชิงคุณภาพหรือมีประสบการณ์ในการสำรวจความพึงพอใจในหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ฯ เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาระบบการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายการสำรวจ ได้แก่

   

  ๑.  ผู้ใช้บริการห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี

  ๒.  ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและนิทรรศการกึ่งถาวรเมืองมายา

  ๓.  ผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

  ๔.  บุคคลทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • คณะหรือบุคคลทั่วไป วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารธุรกิจภาครัฐและเอกชน วิทยาการจัดการ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการบริการ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์
  • มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีสำรวจข้อมูล มีประสบการณ์ และทักษะด้านการใช้เครื่องมือ สามารสร้างระบบการสำรวจ จัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลและสรุปข้อมูลได้
  • สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการของหอภาพยนตร์
  • สามารถจัดทำแผนการสำรวจมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ และหากมีประสบการณ์ด้านการประเมินความพึงพอใจในหน่วยงานต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ประวัติส่วนตัว
 • สำเนาปริญญาบัตร สำเนาผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีอยู่ระหว่างศึกษาต้องมีเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • แนบตัวอย่างผลงาน งานวิจัย หรือรายงานการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง
 • แนบแผนการสำรวจความพึงใจในการให้บริการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category การตลาด
 • Slogan ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา
 • Full Address https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/@13.7989,100.3008367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e29378c787bf91:0xaa7e618cc4c4d0f7!8m2!3d13.798912!4d100.303006
 • ติดต่อคุณ ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี
 • ลักษณะธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ
 • ที่อยู่ 94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73170
 • โทรศัพท์ 024822014
 • Email sasikorn_l@fapot.org
Connect with us
Contact Us