รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 อัตรา 821 views1 application

ชื่อตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ  จำนวน  1  อัตรา

 

ลักษณะงาน ::

 • รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอโครงการ และประสานต่อให้กับคณะที่ปรึกษาสำหรับประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาว่าจ้าง และการเปิดประกาศการเงินของโครงการ
 • ประสานงานกับคณะที่ปรึกษา เกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารงานโครงการภายใต้สถาบันฯ เพื่อให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจที่ตรงกัน
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะที่ปรึกษาในการติดต่อขอข้อมูล นัดหมายสัมภาษณ์หรือจัดการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมกับคณะนักวิจัยและ/หรือผู้ว่าจ้าง ตลอดจนจดบันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
 • ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการส่งมอบและการตรวจรับผลงานในแต่ละงวดรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงผลงาน (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลง/สัญญาว่าจ้าง
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์รายงานของโครงการ เอกสารการนำเสนอผลงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้องและแก้ไขในเบื้องต้น
 • รายงานปัญหา-อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) รวมทั้งรายได้และรายจ่ายของโครงการต่อหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าโครงการทราบ
 • บริหารงบประมาณโครงการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว โดยอำนวยความสะดวกให้ที่ปรึกษา มีงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมตามแผนงานของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาจัดทำเป็นผลผลิตของแต่ละงวดงาน ให้ทันกำหนดเวลาการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างของแต่ละโครงการฯ
 • เคลียร์ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการฯ โดยรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบของสถาบันฯ
 • จัดทำหนังสือการส่งมอบผลงาน พร้อมเบิกจ่ายค่าจ้างแต่ละงวดตามสัญญาจ้างฯ ของแต่ละโครงการ
 • ประสานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้าง ของสถาบันฯ อย่างรวดเร็ว ทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างของสถาบันฯ
 • รายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย ของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าฝ่าย
 • ประสานงานกับคณะนักวิจัยเกี่ยวกับการปิดโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

(1)  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการบริหาร สาขารัฐศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์         หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2)  มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี

(3)  มีความตั้งใจในการทำงาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ทุกระดับ

(4)  มีความรู้ความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทางวิชาการ
(5)  มีความกระตือรือร้นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

(6)  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

(7)  มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารโครงการ รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ดี มีแนวคิดริเริ่มใหม่ ๆ (Innovation)

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category อื่นๆ
 • Slogan สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02 143 7908 โทรสาร 02 143 7909
 • ติดต่อคุณ โทร 02 141 8998 , 02 141 9928 โทรสาร 02 143 7909
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02 143 7908 โทรสาร 02 143 7909
 • รหัสไปรษณีย์ 10210
 • โทรศัพท์ 02 143 7908
 • Email hr@igpthai.org
Connect with us
Contact Us