ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครงาน

………………………………………

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล       เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 (3-4) ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา                             อัตราเงินเดือน 9,240-32,220 บาท

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) ดูแลงานรังวัดที่ดิน

และงานระวังชี้แนวเขตที่ดิน ตรวจสอบที่ดินและอาคาร และจัดทำแผนผังที่ดินและอาคาร รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

  1. จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) โดย

ดำเนินการสำรวจที่ดินและอาคารตามโฉนดที่ได้รับมอบหมาย เขียนแผนผังที่ดินและอาคาร และวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ กฎหมาย การตลาด ราคาประเมิน เป็นต้น ของที่ดินและอาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโฉนดหรือแบบก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา

  1. จัดการงานรังวัดที่ดินและระวังชี้แนวเขตที่ดิน โดยดำเนินการยื่นคำร้องขอ

รังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินของท้องที่นั้น ๆ และประสานงานกับช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน ในการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามหนังสือแจ้งเรื่องชี้เขตที่ดินของสำนักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องตามที่ระบุในโฉนด และป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในที่ดิน

 • ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและอาคารที่มีผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยสำรวจ

 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินและสภาพอาคารที่ผู้จะบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย และจัดทำแผนผังที่ดินหรือแบบก่อสร้างอาคาร ประเมินราคาทุนทรัพย์ เพื่อรับมอบที่ดินหรืออาคารตามข้อมูลที่ผู้ประสงค์จะบริจาคได้แจ้งไว้

  1. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 1. เพศชาย อายุ 21 – 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ถึง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง โยธา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office,

Social Media และ Internet ได้เป็นอย่างดี

 1. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • การรับสมัคร

 

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-22564078-80 ต่อ 22 กำหนดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 • เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นสมัคร

 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่าย

มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)

เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ

 1. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียน

สมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

 1. ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปริญญาตรีขึ้นไปจำนวน 150 บาท        (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 • เงื่อนไขการรับสมัคร

 

 1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร
 2. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ

รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

 1. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบตำแหน่งดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน/เวลา และสถานที่สอบ

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน                ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 และทางhttp://property.redcross.or.th

 • วิธีการสอบแข่งขัน
 • การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เศรษฐกิจและสังคม

 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งงานที่สมัคร

 1. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อวัดทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet

 1.           การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (100 คะแนน) เป็นการ

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • เกณฑ์การตัดสิน

 

 1. ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ

60 และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และต้องได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

 • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

 1. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 • การบรรจุและแต่งตั้ง

 

 1. ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ โดย

ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประสบการณ์และระดับที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

 • สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เช่น

 

 1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 3. สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. สวัสดิการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
 5. สวัสดิการสมัครกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 6. การได้รับเหรียญกาชาดสดุดี เมื่อปฏิบัติงานครบเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

ประกาศ ณ วันที่    กันยายน 2561

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ หทัยพร ตันวรรณรักษ์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10330
 • โทรศัพท์ 02-2564078-80 ต่อ 22
 • Email 16paradise@gmail.com
Connect with us
Contact Us