พนักงานช่างไฟฟ้า

ลักษณะงาน

 • ควบคุมระบบไฟฟ้าให้ห้องคอนโทรลไฟฟ้า และเครื่องจักร

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้าน ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้าเป็นต้น
 • สวัสดิการ:
 1. ชุดฟอร์มพนักงาน
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. งานเลี้ยงปีใหม่/งานกีฬาสี
 5. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
 • สวัสดิการ:
 1. ชุดฟอร์มพนักงาน
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. งานเลี้ยงปีใหม่/งานกีฬาสี
 5. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1  ฉบับ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน  1 ฉบับ
 4. เอกสารการเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ตำแหน่งพนักงานขับรถประเภทต่างๆหรือบางตำแหน่งงาน) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐาน ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน   1  ฉบับ

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า

วิธีการสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560  –  ถึงวันที่  31 ตุลาคม  2560
 2. ส่งประวัติสมัครงานมาทาง E-mail : recruitment8711@gmail.com
 3. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่  319   หมู่  5  ตำบลท่าสาย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 053-700889-90 ต่อ 0

/ มือถือ 085-695-7019

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ ค่าล่วงเวลา overtime (OT)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงราย
 • เขตพื้นที่ ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 • วิธีการรับสมัคร วิธีการสมัคร 1.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 2.ส่งประวัติสมัครงานมาทาง E-mail : recruitment8711@gmail.com 3.สมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 053-700889-90 ต่อ 0 / มือถือ 085-695-7019
Only candidates can apply for this job.
Share this job
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานก่อสร้าง, จำหน่ายหิน – ทราย จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นเวลานานแล้ว และมีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน ซึ่งทุกตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทในเครือ  
Information
 • ติดต่อคุณ คุณคณิศร พุทธจันทร์ (วัฒน์)
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 • จังหวัด เชียงราย
 • รหัสไปรษณีย์ 57000
 • โทรศัพท์ 053-700-889 ต่อ 0 หรือ 105
 • Email recruitment8711@gmail.com
Connect with us