ชื่อตำแหน่ง :: ผู้จัดการโครงการ

 

ลักษณะงาน ::

 • บริหารจัดการบุคลากร แผนงาน และงบประมาณโครงการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ต้องทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การสนับสนุนงานวิชาการ และร่วมวางแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
 • วิเคราะห์งานเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมด้านนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงทบทวนรายงานสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
 • จัดทำรายงานโครงการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แปลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย) และเป็นล่ามภาษาในเวทีที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของโครงการและของภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมจัดกระบวนการถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษให้กับสำนักเลขาธิการโครงการและสื่อสารภาษาอังกฤษกับทีม PCF-Thailand

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :

1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษและไทยในระดับดีเยี่ยม

4.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์ (RB-PCM)

5.มีทักษะในการวางแผนโครงการ และการตรวจสอบรายงาน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้

6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน คนทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่กำหนดได้

7.ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย   “การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก” ของสมาคม IMPECT

8.สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้ดี และใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Google และเครือข่ายสื่อโซเชียลต่าง ๆได้ดี

9.สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการที่อยู่ต่างจังหวัด/ห่างไกล/ชายแดน และทำงานในวันหยุดได้

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ กัลยา แสงยาอรุณ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50210
 • โทรศัพท์ 053492544 ,0801358619
 • Email kanlaya.impect@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ผู้จัดการโครงการ

 

ลักษณะงาน ::

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
 • สร้างสรรค์และเขียนโครงการเพื่อเสนองานต่อลูกค้า
 • จัดทำแผนงานและควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินโครงการ
 • บริหารจัดการงบประมาณโครงการตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ  สังคมศาสตร์
   มนุษย์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา
  • มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณจิรวัฒน์ โกฎิยี่
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ห้อง 128/272 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 02 612 1004
 • Email saragroup.jirawat@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ผู้จัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ 30ปีขึ้นไป

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณฝน
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 1595 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 027470778
 • Email c-ncenter@hotmail.com
Contact Us