นักวิทยาศาสตร์ 690 views

ชื่อตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์

อัตราเลขที่  :: 0015

อัตราค่าจ้าง :: 15,000 บาท

สังกัด :: ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

วุฒิการศึกษา :: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คหกรรมศาสตร์ หรือโภชนศาสตร์

ลักษณะงาน ::

 • ปฏิบัติงานช่วยนักวิจัย ในการเตรียมสูตรและประกอบอาหาร ทั้งในกรณีงานโครงการวิจัยและงานส่วนกลางของสถาบันฯ
 • งานให้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องฝึกอบรม โดยดูแลและจัดการความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • งานให้การอบรมและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการวิชาการ ทั้งในและนอกสถานที่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค
 • มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาลเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์และสถานที่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=1254

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณผ่องศรี / คุณปาจรีย์
 • ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1229,1215
Connect with us
Contact Us