นักวิชาการอาหาร 727 views1 application

ชื่อตำแหน่ง ::นักวิชาการอาหาร

 

ลักษณะงาน ::

1.    สืบค้น รวบรวม ข้อมูลด้านวิชาการ

2.    ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3.    เตรียมเอกสารการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมต่างๆ

4.    จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการเผยแพร่

5.    ประสานงานหน่วยงานภายในของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอก นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word, Power Point, Excel

4. มีความขยัน อดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Contact Us