นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบสารสนเทศ) 323 views

ชื่อตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบสารสนเทศ)

ลักษณะงาน ::

 • ระดับปริญญาตรี
  1) เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
  2) มีความรู้ความเข้าใจ HTML, HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, jQuery UI, Angular, DOM, XML, AJAX, JSON
  3) มีความรู้ OOP, Class, and Object, Design Patterns (MVC)
  4) มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา PHP Web Framework (CodeIgnitor, WordPress, Joomla, Laravel, Symfony etc.)
  5) มีประสบกรณ์ด้านการพัฒนา Server Application Development (PHP, APIs, SOAP, REST)
  6) มีประสบการณ์ด้าน Web Responsive (Mobile or Tablet)บำรุงรักษาและเพิ่มเติมระบบงานเดิม
  7) ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  8) ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  9) ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
  10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับปริญญาโท
  1) ศึกษาระบบเบื้องต้นและสรุปขอบเขตของระบบสารสนเทศในการจัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
  2) จัดทำข้อกำหนดของระบบสารสนเทศทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  3) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานโดยละเอียด ทั้งด้านโครงสร้างระบบงานเอกสาร ข้อมูล กระบวนการทำงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบ
  4) สามารถออกแบบระบบงานเพื่อพัฒนาระบบงานใหม่ ทั้งด้านฐานข้อมูล รายงาน หน้าจอระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
  5) ควบคุมและดูแลการเขียนโปรแกรมให้อยู่ภายในขอบเขตข้อกำหนดของโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการทดสอบโปรแกรม
  6) บริหาร ตรวจสอบ ติดตาม โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
  7) ประเมินผลการพัฒนาโครงการ และพัฒนาโปรแกรม โดยจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
  8) ศึกษาและนำเทคนิคใหม่มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบงานได้
  9) ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ และโปรแกรมเมอร์ได้
  10) ประสานงานเพื่อทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

More Information

 • สาขาอาชีพ Programmer
 • ประเภทงาน งานราชการ
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน 10000-20000 บาท
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา / ค่าเงินเพิ่มพิเศษสาขาขาดแคลน
 • แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม 2_020_cand_annouce.pdf
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ คลองเตยเหนือ วัฒนา
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง
Only candidates can apply for this job.
Share this job
Information
 • ติดต่อคุณ ดนัย มณฑาทิพย์กุล
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ ชั้้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10110
 • โทรศัพท์ 026495187
 • Email danaim@g.swu.ac.th
Connect with us
More jobs from สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ