นักวิจัย ระดับปริญญาโท 319 views

ชื่อตำแหน่ง :: นักวิจัย

ลักษณะงาน ::

 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางเภสัชกรรมภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
 • ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์งานทางด้านเภสัชกรรม และเผยแพร่ผลงานทางด้านเภสัชกรรมเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภค
 • ร่วมงานแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
 • ประสานการทำงานกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ::

 • ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ ::

 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint ค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
 • มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป้นทีมได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่
 • มีความรู้ทั่วไป และมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kapi.ku.ac.th/topic/5485#

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณผ่องศรี / คุณปาจรีย์
 • ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1229,1215
Connect with us
Contact Us