ชื่อตำแหน่ง :: พนักงานปฏิบัติงาน

ขอบเขตงานในหน้าที่

 1. งานการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านเภสัชเวท โดยจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างสมุนไพร และเป็นผู้ประสานงานปฏิบัติการในกระบวนวิชา ที่ได้รับมอบหมายกับคณาจารย์ผู้สอน
 2. สำรวจ ตั้งคำขอ และจัดทำข้อกำหนดเฉพาะของครุภัณฑ์ วัสดุ สารเคมี ตัวอย่างสมุนไพร และ การบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อทำการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามงบประมาณประจำปี
 3. ร่วมและสนับสนุนโครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 4. งานบริการวิชาการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยกิต ของกระบวนวิชาทางเคมีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 4. มีความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ หากมีประสบการณ์ตรง ด้านสมุนไพร หรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 6. หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และความสามารถในการใช้ สื่อเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการติดต่อประสานงาน และการสืบค้นข้อมูล
 8. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

เงินเดือน :: 17,060 บาท

สวัสดิการ ::  ประกันสังคม  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ

รับสมัครถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์)

ที่อยู่ติดต่อ::
หน่วยบริหารงานบุคคล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394-4319, โทรสาร 0-5394-4390

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/person/news_detail.php?id=2729

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ กุสุมา ภาคภูมิ, จันทร์เพ็ญ ชัยชนะ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • รหัสไปรษณีย์ 50200
 • โทรศัพท์ 053944319
 • Email kusuma.pakpoom@cmu.ac.th
Connect with us
Contact Us