Thailand Center of Excellence in Physics 66 views

Follow

This company has no active jobs

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

Thailand Center of Excellence in Physics

(0)

Information Company

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Category การศึกษา, ธุรการ
  • Full Address 18.802522, 98.955982
  • ติดต่อคุณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
  • ที่อยู่ ตู้ ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง
  • จังหวัด เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ 50202
  • โทรศัพท์ 086 428 8048

Something About Company

ศูนย์ ThEP เป็นศูนย์การวิจัยและศึกษาด้านฟิสิกส์ในระดับสูง (advanced study) เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล อันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วงการวิชาการไทยมีส่วนร่วม อย่างมีศักดิ์ศรี ในเวทีโลก และสะท้อนกลับเป็นการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติแบบพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน

Contact Us