Maleedee Bay Resort 34 views

Maleedee Bay Resort has posted 1 job

GSA.

Maleedee Bay Resort

ช/ญ อายุ 23-30 ขึ้นไป วุฒิม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ( ปวส.) 1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 2.มีใจรักงารบริการ 3.มีความขยัน อดทน 4.มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเภทของงาน: งานประจำ
Information
  • ติดต่อคุณ Kavinwat
  • ลักษณะธุรกิจ กิจการห้างหุ้นส่วน
  • ที่อยู่ 183 moo.3 Aonang Mueng
  • จังหวัด กระบี่
  • รหัสไปรษณีย์ 81180
  • โทรศัพท์ 075661355
  • Email Siriporn7523@gmail.com
Connect with us