Darawee Kindergarten 242 views

Darawee Kindergarten has posted 1 job

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

Darawee Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลดารวี เป็นโรงเรียนสังกัด ส.ช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery – K.3 รับนักเรียนตั้งแต่ 1-6 ขวบ เปิดรับนักเรียนในปริมาณจำกัดตามอัตราที่กระทรวงฯ กำหนด ให้มีการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในระดับเล็ก (Nursery) เเละเตรียมอนุบาล(Pre Kindergarten) อัตราส่วนนักเรียน 20 คน ต่อครู 3-4 คน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (Kindergarten 1-3) อัตราส่วนนักเรียน 25 คน ต่อครู 2 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านประสาทสัมพันธ์ ความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และความคล่องตัวในการใช้ประสาทสัมผัสและเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง Brain Gym การเรียนการสอนแบบโครงงาน Project Approach เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้นำมาปรับให้สอดคล้อง  กับบริบทของโรงเรียน การเรียนการสอน Bilingual Programme จัดกิจกรรมการสอนภาษาที่สองตามรูปแบบ ESL โดย Native Speaker ที่ชำนาญการสอนการสอนในระดับปฐมวัย โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กทุกระดับชั้น ทุกวัน เน้นการจัดกิจกรรมการสอนที่นำไปสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันของเด็กๆ เด็กสามารถเข้าใจภาษา วัฒนธรรมทางภาษา ตลอดจนสามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนอนุบาลดารวี สร้างขั้นภายใต้พื้นฐานความอบอุ่น โดยมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วงปฐมวัย ภายใต้การเอาใจใส่ เปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ของเด็ก โรงเรียนอนุบาลดารวี จัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆภายใต้แนวคิด “ อิสระแห่งการเรียนรู้ อย่างมีคุณค่า”เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ บันทึกข้อมูล สังเกต วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
Information
  • ที่อยู่ 350 Phetkasem soi 54 , Phasicharoen ,
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10160
  • โทรศัพท์ 0-2805-0750-2,0-2454-0554
  • Email info@darawee.ac.th
Connect with us