โรงเรียนระเบียบศึกษา 63 views

This company has no active jobs

โรงเรียนระเบียบศึกษา

โรงเรียนระเบียบศึกษาก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2503 โดยคุณยายระเบียบ นุชนนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีคุณแม่สมบัติ นุชนนท์ เป็นผู้จัดการ โดยสร้างโรงเรียนขึ้นภายในท้องถิ่นชุมชน ที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกหลานและเด็กๆได้มีสถานที่เล่าเรียน และแบ่งเบาภาระของโรงเรียนภาครัฐ รับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จนในปี พ.ศ.2512 ได้ขยายการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และขยายการสอนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2553 ลักษณะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอนุบาลใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
Information
  • ติดต่อคุณ ปภัสวรรณ แก้วใจ
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 62/1 หมู่2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10220
  • โทรศัพท์ 029748694-5
  • Email rabiabsuksa_sch@hotmail.com
Connect with us