หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 39 views

Follow

This company has no active jobs

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

(0)

Information Company

 • Total Jobs 0 Jobs
 • Category งานฝีมือ, จป. วิชาชีพ, ช่างเทคนิค, วิศวกร
 • Full Address http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
 • ติดต่อคุณ ชยานันท์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73170
 • โทรศัพท์ 028002680 ต่อ 4255

Something About Company

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานช่าง หรือ งานบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

                     จำนวน ๑ อัตรา

หน่วยงาน      :  งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต , ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตร์  หรือคุณวุฒิปริญญาโท                     สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง และงานบริหารงานอาคารสถานที่
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านการอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน และการควบคุมระบบภายในอาคาร (แสดงหลักฐานประกอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office
 • มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ควบคุมระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์สื่อสาร ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบ

ลิฟต์ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

๒. ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาคาร งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล สาธารณูปโภค

ระบบปรับอากาศ ฯลฯ สามารถแก้ไขปัญหางานระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

๓. ควบคุม การทำงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้ได้มาตรฐาน

มีความปลอดภัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำข้อมูลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๔. บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ให้พร้อมดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ให้เป็นตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๕. ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อจัดทำรายงานและดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้

๖. ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ   E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่               ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Contact Us