สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 109 views

Follow

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา has posted 1 job

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(0)

Information Company

Something About Company

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office: Word, Power Point, Excel

4. มีความขยัน อดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

5. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้

 

ลักษณะงาน

1.    สืบค้น รวบรวม ข้อมูลด้านวิชาการ

2.    ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน รวมถึงการประชุมระดมสมอง/ประชาพิจารณ์

3.    ประสานงานและดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการสุขภาพ (Healthier choice)

4.    เตรียมเอกสารการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมต่างๆ

5.    จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการเผยแพร่

6.    ประสานงานหน่วยงานภายในของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอก นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

6. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร

1.    ส่งเอกสารการสมัครงานทาง E-mail Address : law.dreamt@gmail.com หรือ

2.    ส่งเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ  สำนักอาหาร อาคาร 7 ชั้น 6 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ตึกกองทุนหมุนเวียนยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

 

วันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โทร. 0-2590-7406

ในวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

Contact Us