สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 232 views

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ has posted 2 jobs

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบสารสนเทศ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Information
  • ติดต่อคุณ ดนัย มณฑาทิพย์กุล
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ ชั้้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10110
  • โทรศัพท์ 026495187
  • Email danaim@g.swu.ac.th
Connect with us