สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 86 views

Follow

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. has posted 1 job

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 อัตรา

Save
View more 5 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category อื่นๆ
  • ติดต่อคุณ โทร 02 141 8998 , 02 141 9928 โทรสาร 02 143 7909
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02 143 7908 โทรสาร 02 143 7909
  • รหัสไปรษณีย์ 10210
  • โทรศัพท์ 02 143 7908
  • Email hr@igpthai.org

Something About Company

การบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหาร Management Consultancy Services

 การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
 การบริหารเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
 การพัฒนาระบบการบริหารผลการดำเนินงาน
การรื้อปรับระบบงาน

การบริการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา Research for Development Services

  ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและโครงสร้างการพัฒนา

การบริการฝึกอบรมและพัฒนา Training and Development Services
การบริหารภาครัฐแนวใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง
การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
การพัฒนานักบริหารรระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น
การพัฒนาที่ปรึกษาภายในหน่วยงาน

Contact Us