สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 90 views

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ has posted 1 job

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education) ดังนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกเตรียมเข้าทำงานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสเข้าทำงานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
Information
  • ติดต่อคุณ ปรารถนา
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ แจ้งวัฒนะ
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11120
  • โทรศัพท์ 020719055
  • Email pradtanasir@cpall.co.th
Connect with us