มูลนิธิเครือข่ายฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียน 75 views

มูลนิธิเครือข่ายฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียน has posted 1 job

มูลนิธิเครือข่ายฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียน

ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ เป็นระยะ อาทิเช่น     การร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินโครงการด้านระบาดวิทยากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Information
  • ติดต่อคุณ ปาจรีย์
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย สำนักระบาดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 025901734-5ต่อ101
  • Email pajaree55@gmail.com