กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 158 views

Follow

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม has posted 1 job

รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา (ด่วน)

Save
View more 9 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(0)

Information Company

 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 022024417
 • Email chanais07@gmail.com

Something About Company

รายละเอียดการรับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา (ด่วน)

 1. คุณสมบัติ

1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์              สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

1.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

1.5 มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 มีความสามารถทางด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี

2.2 สามารถบันทึกภาพนิ่ง วีดิโอ พร้อมตัดต่อวีดิโอและใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

2.3 สามารถออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์                   ภาพ Infographic และใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

2.4 สามารถเขียนบทวีดิทัศน์ได้

2.5 อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (หยุดพักกลางวัน) เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th

 1. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

4.1 ใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และใบรายงานผลคะแนน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบกองเกินทหารสำหรับชาย หรือใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

4.3 หนังสือรับรองประสบการณ์ (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)

5.วิธีการคัดเลือก และวัน เวลา คัดเลือก

คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 1. อัตราค่าตอบแทน

15,000 บาท ต่อเดือน

 

Contact Us