ชื่อตำแหน่ง :: Software Tester / QA

 

ลักษณะงาน ::

 • ศึกษาและออกแบบการทดสอบและแผนการทดสอบ Test Case, Test Script และ Test Plan สำหรับระบบงานไอทีของโครงการต่างๆ ให้มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของ Function และ Non – Functional
 • ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ผล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการอย่างสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้
 • ประสานงานและบริหารจัดการแผนงานให้มีความยืดหยุ่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ศึกษาและพัฒนาความรู้ตนเองในเรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ Business Domain ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสามารถพัฒนาตนเองสามารถให้คำปรึกษาแก่ทีมงานได้
 • เข้าใจข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ ได้แก่ หน้าจอใช้งาน, แผนผังการใช้งาน, แผนผังกิจกรรม, ฐานข้อมูล
 • มีส่วนร่วมในการตรวจทานข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ
 • จัดทำและอัพเดตเอกสารและสคริปต์สำหรับใช้ในการทดสอบระบบตามข้อกำหนดความต้องการของระบบและการออกแบบของระบบ
 • ทำการทดสอบระบบตาม requirement ได้แก่ Integration Test, System Integration Test, Compatibility Test, Performance Test, Load Test, Security Test
 • ระบุ วิเคราะห์และบันทึกข้อผิดพลาดของระบบเข้าสู่ระบบ JIRA
 • ช่วยสนับสนุนผู้พัฒนาระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดของระบบ
 • ประสานงานกับผู้ออกแบบระบบและผู้พัฒนาระบบในการหาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
 • ทดสอบข้อผิดพลาดที่ได้รับการแก้ไขแล้วและอัพเดตสถานะในระยะเวลาที่เหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาระบบงาน SDLC, Project Management, Application Development, CMMI, Agile (Optional)
 • มีทัศนะคติ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เห็นความสำคัญของงานทดสอบระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงานอื่นๆ ในทีม
 • เข้าใจการออกแบบเทสเคสและวิธีการในการทดสอบระบบที่เป็น web application และ mobile application
 • สามารถออกแบบเทสเคสและทำการทดสอบระบบได้
 • สามารถเขียน SQL statement และมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลและ tool ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการออกแบบระบบแบบ Object Oriented
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน test tool และ automate test tool ได้แก่ JIRA / Blaze Meter / JMeter / Selenium / Load Runner / QTP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้าใจหรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA / C# / Python /Ruby จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำการวิเคราะห์ระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์และภาษา UML
 • หากมีประสบการณ์ทำ load test, stress test หรือ performance test อื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านทดสอบระบบงาน Tester หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา (Analytical thinking & Problem Solving skill)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

More Information

 • สาขาอาชีพ IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ พญาไท
 • แผนที่ TechBerry.Map2014.jpg
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่าน Email: hr@techberry.co.th
Only candidates can apply for this job.
Share this job
บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด คือ บริษัทผลิต enterprise software product เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนา application ที่ทันสมัย เชื่อมต่อกับ application หรือ legacy systems ต่างๆ ขององค์กร
Information
 • ติดต่อคุณ บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 33, ประดิพัทธ์
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 061-013-2737-38
 • Email hr@techberry.co.th
Connect with us
More jobs from บริษัท เทคเบอร์รี่ จำกัด